PROTECCIÓ DE DADES: INFORMACIÓ, CONSENTIMENT I CONFIDENCIALITAT

En aplicació de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD), se l’informa que:

  1. Les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat de dades personals que ha estat notificat a la Agencia Española de Protección de Datos i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.
  2. La finalitat del fitxer és poder donar-los a conèixer els serveis o productes, les ofertes o promocions especials relacionats amb l’activitat pròpia de l’ASSEGURADOR o les empreses integrades en el seu Grup, per la qual cosa, mitjançant el present document autoritza la cessió de les seves dades administratives a aquestes empreses.
  3. Són destinataris de la informació els serveis administratius de l’ASSEGURADOR responsables de l’administració de l’assegurança.
  4. ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, SA DE SEGUROS, NIF A-08169526 és la responsable del tractament de la informació i amb domicili social a Josep Tarradellas, 123-127, 08029 Barcelona.
  5. CENTRO COORDINADOR ELECTRÓNICO, AIE, NIF G-08221400, amb domicili social a Josep Tarradellas, 123-127, 08029 Barcelona, és l’encarregat del tractament per la qual cosa té accés necessari a l’esmentat fitxer en virtut del contracte subscrit entre totes dues entitats, d’acord amb l’article 12 de la LOPD i amb la finalitat de tractament i monitorització de la informació.
  6. ASSEGURADOR garanteix la confidencialitat de les seves dades i que aquestes seran tractades d’acord amb la finalitat per a la qual han estat recollides. Així mateix, l’ASSEGURADOR garanteix que, d’acord a la normativa aplicable, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
  7. L’interessat podrà, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb els articles 15, 16, 17 i 6 de la vigent LOPD i amb base en la vigent Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, relativa a l’exercici dels drets esmenats.