PROTECCIÓ DE DADES: INFORMACIÓ, CONSENTIMENT I CONFIDENCIALITAT

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES-POLÍTICA DE PRIVACITAT


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, SA DE SEGUROS (A08169526)
Adreça postal: Av. Josep Tarradellas, 123-127, baixos, 08029 Barcelona
Telèfon: 93 495 44 44
E-mail: asc@asc.cat
Delegat de Protecció de Dades: dpd@asc.cat


Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

La finalitat de la recollida de dades del prenedor i/o assegurat és l’acceptació de la relació jurídica asseguradora, incloent les eventuals novacions i la gestió de l’assegurança a efectes estadístics, de tarifes i de risc, així com també el manteniment i compliment de la prestació sanitària que atorga el contracte d’assegurança.

La finalitat accessòria del tractament de les dades del sol·licitant i/o prenedor i/o assegurat, cas que s’hagi acceptat expressament, és poder donar a conèixer els serveis o productes i les ofertes o promocions especials relacionades amb l’activitat pròpia de l’assegurador o de les empreses integrades en el seu Grup o vinculades, incloent l’elaboració de perfils per oferir-li nous productes i serveis. Aquestes comunicacions comercials podran ser realitzades per qualsevol canal, inclosa la via electrònica.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació contractual i, posteriorment, durant el termini de prescripció de cinc anys de les assegurances de persones. El termini previst es podrà ampliar en el cas d’haver de complir obligacions legals addicionals o en defensa dels interessos de l’asseguradora. Cas que el contracte no arribés a celebrar-se, les dades seran cancel·lades en un termini de 2 anys.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades del prenedor i/o assegurat és l’execució del contracte d’assegurança de salut i l’art. 99 de la Llei 20/2015 d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. Tanmateix, la base legal per al tractament de les dades amb finalitat accessòria del sol·licitant i/o prenedor i/o assegurat és el propi consentiment realitzat.

Les dades requerides a la “Sol·licitud de l’Assegurança” són obligatòries per a l’acceptació del contracte; la seva negativa a subministrar la informació suposaria que l’assegurador no atorgaria l’esmentat contracte.

Les dades de caràcter personal que fan referència a la salut dels assegurats han de ser obligatòriament declarades d’acord amb el “Qüestionari de Salut” que se li sotmeti, segons estableix l’art. 10 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del Contracte d’Assegurança.

La reserva o inexactitud del sol·licitant en el compliment del “Qüestionari de Salut” comportarà la pèrdua del dret a la prestació garantida i podrà donar lloc a la rescissió del contracte d’assegurança en les condicions establertes a l’esmentat art. 10 LCS.

En cas que les dades facilitades es refereixin a persones físiques diferents del o dels signants, el o els signants manifesten haver informat i obtingut el consentiment previ d’aquelles per al tractament de les seves dades d’acord amb les finalitats previstes en la present clàusula. En el cas concret de menors d’edat, el o els signants declaren ser el pare, mare, tutor o representant legal del menor. No obstant l’anterior, l’asseguradora posarà tots els seus esforços en actuar adequadament amb relació al tractament d’aquestes dades.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La informació personal facilitada pel sol·licitant i/o prenedor i/o assegurat únicament serà accessible per als serveis administratius d’ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL responsables de l’administració de la seva assegurança, així com per a les entitats que formen part del Grup Assistència i les seves companyies vinculades (SCIAS, S.C.C.L.; Autogestió Sanitària, S.C.C.L.; BIOPAT, S.L.; AIALE, S.A.; CIRHAB, S.L.; ANDAIRA, S.L.) per tractar les dades amb idèntiques finalitats a les indicades anteriorment i de conformitat amb l’objecte social de cadascuna, mentre formin part o es mantinguin en l’esmentat Grup Societari, incloent les companyies vinculades.

Les seves dades personals se cediran a l’entitat Inter Partner Assistance España, SA de Seguros y Reaseguros, per tractar-se de l’entitat que presta l’Assegurança d’Assistència en Viatge als assegurats d’ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA DE SEGUROS mentre es mantingui en vigor, o amb efectes, el contracte relatiu a l’Assegurança d’Assistència en Viatge.

El responsable garanteix la confidencialitat de les dades i que aquestes seran tractades d’acord amb la finalitat per a la qual han estat recollides. Així mateix, el responsable garanteix que, d’acord a la normativa aplicable, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Tanmateix, podran tenir accés a dades personals els proveïdors de serveis amb els que ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL mantingui una relació contractual i tingui una condició d’encarregats de tractament.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà d’enviar un escrit a l’assegurador a l’Avinguda Josep Tarradellas, número 123-127 de Barcelona (08029), adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

L’interessat té dret a presentar reclamacions davant Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).